Logistics & Warehousing Since 1955

cw phone number  |  gp phone numberP3 POOL PROPS ʼn innoverende dinamiese eiendomsontwikkeling en beleggingsmaatskappy in Worcester in die Wes- Kaap het bogenoemde nuwe pos wat ontstaan het as gevolg van uitbreiding van die maatskappy se portefeulje.

Die posbekleër sal rapporteer aan die Finansiële Rekenmeester en verantwoordelik wees vir die te boek stel van verskeie entiteite se finansiële transaksies tot op proefbalansstadium.

Die verantwoordelikhede sluit onder meer die volgende in:

 • Totale rekenkundige funksie (tot by proefbalans, BTW-opgawes, bankrekonsiliasies, voorraadwaardasies, verkoopsfakture, debiteurekontrole, salarisadministrasie ens)
 • Nagaan /oorsig van krediteure & debiteure, betalings en rekonsiliasies
 • Maandelikse verslagdoening per afdeling en begrotingsbeheer
 • Voorbereiding van werkpapiere vir jaarlikse onafhanklike oorsigte/oudit
 • Administrasie wat verbandhou met aktiwiteite van die maatskappy/e

Vaarighede en vereistes vir die pos is as volg:

Akademies en ondervinding

 • Toepaslike rekenkundige kwalifikasie sal sterk aanbeveling wees
 • 3-5 jaar evaring van bogenoemde verantwoordelikhede/funksies
 • Kennis en ervaring van MS Office en ʼn rekenkundige program
 • Bereidwilligheid om op hoogte te bly van nuutste wetgewing, regulasies en ontwikkelings

Vaardighede en kennis

 • Uitstekende interpersoonlike vaardighede – vermoë en bereidheid om gemaklik met mense op alle vlakke te kan kommunikeer en verhoudings te bou
 • Vermoë om aan verskeie sake  aandag te kan gee
 • Selfstandig en onafhanklik kan werk
 • Effektief kan funksioneer onder druk
 • Hoë standaarde handhaaf ten opsigte van kwaliteit van werk en die nakoming van “deadlines”
 • Bereid en voorkeur om in span te funksioneer
 • Vaardig in Engels en Afrikaans

Kandidate op ʼn kortlys moet bereid wees om psigometriese toetse af te lê en dat referente gekontak kan word.
Indien u na 2 weke nie enige terugvoer op u aansoek ontvang het nie was u aansoek onsuksesvol.

Om aansoek te doen vir die pos stuur ʼn volledige CV waar u aantoon hoe u aan die vereistes voldoen aan: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  met Boekhouer in die “subject” van die e-pos.

Sluitingsdatum: 11 Augustus 2021P3 POOL PROPS an innovative dynamic real estate development and investment company in Worcester in the Western Cape has the above new position created as a result of expanding the company's portfolio.

The incumbent will report to the Financial Accountant and be responsible for recording various entities' financial transactions up to the trial balance stage.

The responsibilities include the following:

 • Total accounting function (up to trial balance, VAT returns, bank reconciliations, inventory valuations, sales invoices, debtors control, salary administration, etc.)
 • Checking / reviewing creditors & debtors, payments and reconciliations
 • Monthly reporting per division and budget control
 • Preparation of working papers for annual independent reviews / audit
 • Administration related to activities of the company / s

Skills and requirements for the position are as follows:

Academic and experience

 • Appropriate accounting qualification would be strongly recommended
 • 3-5 years’ experience of the above responsibilities / functions
 • Knowledge and experience of MS Office and an accounting program
 • Willingness to keep abreast of latest legislation & developments

Skills and knowledge

 • Excellent interpersonal skills - ability and willingness to communicate comfortably with people at all levels and build relationships
 • Ability to pay attention to various issues
 • Be able to work autonomously and independently
 • Can function effectively under pressure
 • Maintain high standards with regard to quality of work and compliance with deadlines
 • Willingness and preference to function in a team
 • Proficient in English and Afrikaans

Shortlisted candidates must be prepared to take psychometric tests and that referees can be contacted.
If after 2 weeks you did not receive any feedback on your application, your application was unsuccessful.

To apply for the position send a complete CV where you indicate how you meet the requirements to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with Bookkeeper in the “subject” line of the e-mail.

Closing date: 11 August 2021