Logistics & Warehousing Since 1955

cw phone number  |  gp phone number

Oproepsentrum operateur

Pool Transport  ʼn gevestigde transport maatskappy in Worcester  het ʼn  tydelike vakature op proefbasis vir ʼn  Operateur wat  vragte en subkontrakteurs telefonies  opvolg en ook skakel  met die kliënte. Verder sal die pos ook verantwoordelik wees vir die nagaan van dokumentasie van die subkontrakteurs, data in- pos op rekenaarprogram en bode werk in die dorp te doen.

Om te kwalifiseer vir die pos moet die kandidaat aan die volgende vereistes voldoen:

 • Beskik oor goeie kommunikasievaardigheid en daarvan hou om met mense te skakel
 • Goed taalvaardig wees in Afrikaans en Engels. Vaardigheid in ʼn Xhosa sal ʼn aanbeveling wees.
 • Ingestel wees om volgehou goeie kliëntediens te handhaaf –
 • Uitstaande menseverhoudings handhaaf en die vermoë om verhoudings te bou.
 • Vermoë om steeds effektief onder druk te kan funksioneer
 • Noukeurige en georden werkswyse
 • Ingestel op detail
 • Rekenaarvaardig – kennis van Excel, e-pos program minimum vereistes
 • Aanbeveling ten minste Graad 12

Om aansoek te doen vir die pos stuur u CV waarin u aandui hoe u aan die vereistes vir die pos voldoen.
Mail CV’s to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with subject: Call Centre Job Application       

SLUITINGSDATUM:  3 September 2021


Call Centre operator

Pool Transport Worcester established transport company has a temporary vacancy on a trial basis for ʼn Operator who monitors loads and subcontractors by telephone and also liaises with the customers. Furthermore, the position will also be responsible for checking documentation of the subcontractors, posting data on a computer program and doing messenger work in the town.

To qualify for the position, the candidate must meet the following requirements:

 • Has good communication skills and likes to connect with people
 • Be fluent in Afrikaans and English. Proficiency in Xhosa would be a recommendation.
 • Be committed to maintaining consistently good customer service
 • Maintain outstanding human relationships and the ability to build relationships.
 • Ability to still function effectively under pressure
 • Accurate and orderly way of working
 • Focused on detail
 • Computer literate - knowledge of Excel, e-mail program minimum requirements
 • Recommendation at least Grade 12

To apply for the position, send your CV in which you indicate how you meet the requirements for the position.
Mail CV’s to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. with subject: Call Centre Job Application       

SLUITINGSDATUM:  3 September 2021